Σκοπός

ΑΠΟΛΛΩΝΙΑ

ΙΔΡΥΜΑ ΑΘΗΝΑΪΚΗΣ ΡΙΒΙΕΡΑΣ

 

ΑΠΟΣΤΟΛΗ

 

Αποστολή του Ιδρύματος με την ονομασία «Απολλωνία» και τον διακριτικό τίτλο « Ίδρυμα Αθηναϊκής Ριβιέρας – Athens Riviera Foundation » είναι η βιώσιμη αξιοποίηση του φυσικού και του άυλου πλούτου των κοινοτήτων που συγκροτούν τον Δήμο Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης.

Οι αρχές του Ιδρύματος Απολλωνία διέπονται από τους στόχους που ορίζονται στην Ατζέντα 2030 για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών και τις αρχές της Μάγκνα Χάρτα των Δημοκρατικών Πόλεων για τη δημιουργία φυσικών, ανθρώπινων και ψηφιακών υποδομών  ελευθερίας, δημοκρατίας και συμμετοχής.

Η ονομασία του ιδρύματος «Απολλωνία» αναδεικνύει τη σημασία του ναού του θεού του φωτός και συμβολίζει τις διαχρονικές αξίες της ολιστικής  φιλοσοφίας του Ελληνικού πολιτισμού. Η Μεσογαία είναι η μητέρα γη της ύπαρξής μας. Η θάλλασα αποτελεί το φυσικό πεδίο της διαχρονικής εξέλιξης του Ελληνισμού.

Επίκεντρο της αποστολής του ιδρύματος είναι η ζωντανή σχέση του ανθρώπου με τη φύση. Τα έργα και οι δράσεις του προσδιορίζονται από τον καταστατικούς  στόχους της σύστασής του:

α. Επιστρέφουμε τη φύση στον άνθρωπο.
β. Ανοίγουμε την πόλη προς τη θάλασσα.
γ. Κάνουμε τον αθλητισμό και τον πολιτισμό τρόπο ζωής.

 

 

ΣΚΟΠΟΣ

 

– Ο ολοκληρωμένος σχεδιασμός και η δημιουργία βιώσιμων προτύπων για την προστασία, την ανάδειξη και την αξιοποίηση της φυσικής Αθηναϊκής Ριβιέρας, με βάση τις αξίες της κοινωνικής και διαγενεακής δικαιοσύνης.

– Η αειφόρος αξιοποίηση του πλούτου της φύσης ως του μεγαλύτερου περιουσιακού στοιχείου των δημοτών.

– Η ανάδειξη των αξιών της άυλης  και υλικής Απολλώνιας κληρονομιάς  ως  πολιτιστικού  αποθέματος για την κοινωνική, εκπαιδευτική,  πνευματική  και  οικονομική  βιωσιμότητα της τοπικής ανάπτυξης.

– Ο πολιτισμός, η παιδεία, το περιβάλλον, ο αθλητισμός, η υγεία και η κοινωνική αλληλεγγύη είναι οι βασικές προτεραιότητες του Κοινωφελούς Ιδρύματος.

– Η αναγέννηση των φυσικών υποδομών και η ανάδειξη των πλουτοπαραγωγικών πηγών της φυσικής οικονομίας σε ένα νέο παραγωγικό μοντέλο βιώσιμης ανάπτυξης.

– Η διασύνδεση των στοιχείων του φυσικού περιβάλλοντος για τη δημιουργία ελεύθερων δημόσιων χώρων και τη διάνοιξη της ζωής στην πόλη προς τη θάλασσα.

– Η αξιοποίηση υποδομών για την καλλιέργεια του φυσικού τρόπου ζωής.

– Η προστασία και καλλιέργεια των πολυδιάστατων αγαθών και παραδόσεων της Μεσογειακής διατροφής ως ζωντανής πολιτισμικής κληρονομιάς της Μεσογαίας.

– Η διατήρηση των πολιτισμικών στοιχείων κάθε διαφορετικής Κοινότητας του Δήμου.

– Η δημιουργία και διαχείριση ενός ολοκληρωμένου συστήματος ταυτότητας και εικόνας με την αξιοποίηση και ανάδειξη των αξιών και της αισθητικής του τόπου.

– Η διατήρηση της φυσιογνωμίας του φυσικού τοπίου.

– Η δημιουργία ενός παραλιακού πάρκου ως ελεύθερου δημόσιου χώρου,

προσβάσιμου σε όλους.

– Η  προστασία του περιβάλλοντος και του φυσικού κεφαλαίου ως αρχή μιας νέας στρατηγικής, μιας σύγχρονης οικονομικής πολιτικής και ενός παραγωγικού προγραμματισμού  για τη δημιουργία και ανάδειξη ενός βιώσιμου φυσικού προορισμού.

– Η καλλιέργεια κοινωνικών πρακτικών, δεξιοτήτων και  γνώσεων για τη μετάδοση από γενιά σε γενιά, στο χρόνο και στο χώρο, της ιστορίας, των παραδόσεων  και των εθίμων ως παραγωγικών αγαθών προς όφελος της κοινωνίας.

– Η κατασκευή υποδομών φυσικής άσκησης και δραστηριότητας.

– Η μελέτη, ανάληψη, οργάνωση και εκτέλεση πάσης φύσεως εγκαταστάσεων, οικοδομικών και  τεχνικών εργασιών για την υλοποίηση της αποστολής και των στόχων του ιδρύματος.

– Η διαχείριση των υποδομών, κτιρίων και εγκαταστάσεων  με στόχο τη  μείωση  του περιβαλλοντικού  αποτυπώματος.

– Η ανάπτυξη δράσεων κοινωνικής ευθύνης.

– Η προστασία των μνημείων της φύσης και του οικολογικού χαρακτήρα των νησιών ως τοπίων μοναδικού φυσικού και περιβαλλοντολογικού κάλλους.

– Η ανάδειξη αρχαιολογικών χώρων και τοποσήμων.

– Η προστασία των δικαιωμάτων των ζώων ως έμβιων όντων.

– Η μέριμνα για τις άθικτες φυσικές περιοχές και η δημιουργία υποδομών οικοτουρισμού ως περιβαλλοντικά υπεύθυνης ταξιδιωτικής δραστηριότητας.

– Η αξιοποίηση υποδομών για τη δημιουργία και την προσφορά σύγχρονων οικολογικών εμπειριών.

– Η ανέγερση ή ολοκλήρωση της κατασκευής και γενικότερα εκμίσθωση, παραχώρηση και εκμετάλλευση παντός είδους εγκαταστάσεων, κτιρίων και εκτάσεων για την επίτευξη των σκοπών του ιδρύματος.

– Η φροντίδα για τη δημιουργία πράσινων χωριών και δωμάτων.

– Η μέριμνα για την αναγέννηση του οικιστικού χαρακτήρα της κηπούπολης.

– Η διαφύλαξη και αξιοποίηση της αισθητικής ως συλλογικής αξίας.

– Η αγορά, ανέγερση, εκμίσθωση και εκμετάλλευση πάσης φύσεως  εγκαταστάσεων, κτιρίων και εκτάσεων ιδία των ανωτέρω, καθώς επίσης η λειτουργία και συντήρηση αυτών.

– Η μελέτη, επίβλεψη και κατασκευή πάσης φύσεως τεχνικών έργων καθώς και η ανάληψη μελετών ή και η εκπόνηση επίβλεψη και εκτέλεση έργων, τεχνικής ή ιδία οικοδομικής φύσεως.

– Η εκπόνηση οιασδήποτε φύσεως μελετών σκοπιμότητας που έχουν σχέση με τους προαναφερόμενους σκοπούς και η εκτέλεση οποιασδήποτε εργασίας σχετιζόμενης με ανοικοδόμηση, εγκατάσταση ή εξοπλισμό των υποδομών τους.

– Η κατασκευή, αξιοποίηση και διαχείριση αθλητικών εγκαταστάσεων, κέντρων ευεξίας, παραλιών, πολιτιστικών χώρων, θεάτρων, βιβλιοθηκών και εν γένει χώρων πολιτισμού και αθλητισμού,  η εκμίσθωση και  παραχώρηση εκμετάλλευσης αυτών εν όλω ή εν μέρει, η εκμίσθωση, μίσθωση και παραχώρηση της χρήσεως σε ιδρύματα, πολιτιστικά κέντρα και οργανισμούς.

– Η αποδοχή χορηγιών, η συνεργασία για τη διοργάνωση κάθε μορφής εκδηλώσεων, συνεδρίων  και εκθέσεων, η εκμετάλλευση αιθουσών εκδηλώσεων εν γένει, η διενέργεια γενικά πάσης φύσεως καλλιτεχνικών, μουσικών, θεατρικών, αθλητικών  ή άλλων εκδηλώσεων με ή χωρίς εισιτήριο, ως και η διοργάνωση σεμιναρίων και εκπαιδευτικών προγραμμάτων για την ανάδειξη του σκοπού του.

– Η παραγωγή και διάθεση εντύπων, καταλόγων ή ηλεκτρονικών μέσων που σχετίζονται με τη λειτουργία των αθλητικών και πολιτιστικών κέντρων ως ανωτέρω και τις δραστηριότητες αυτών, η εκμετάλλευση καταστημάτων πώλησης βιβλίων, αναμνηστικών ειδών, ήχου και εικόνας ή οποιαδήποτε άλλης μελλοντικής τεχνολογίας.

– Η δημιουργία σύγχρονου πολιτισμού και η καλλιέργεια της καλλιτεχνικής πρωτοπορίας.

– Η δημιουργία Ολύμπιας Ακαδημίας τεχνών και επιστημών.

– Η κατασκευή και λειτουργία Ολυμπιακού γυμναστηρίου και Ολυμπιακού κολυμβητηρίου.

– Η λειτουργική διασύνδεση των αθλητικών υποδομών.

– Η λειτουργία σχολής καλών τεχνών.

– Η διάδοση των αρχών της περιβαλλοντικής παιδείας και η λειτουργία σχολείου της φύσης.

– Η δια βίου εκπαίδευση των δημοτών.

– Η κατασκευή και λειτουργία Βιβλιοθήκης του Φωτός και αναγνωστηρίων των Εννέα Μουσών.

– Η κατασκευή και λειτουργία θεάτρου των Μουσών.

– Η διοργάνωση του Απολλώνιου Φεστιβάλ των τεχνών.

– Η δημιουργία και λειτουργία Μουσείου Πλάτωνα και η αξιοποίηση της κληρονομιάς του σπηλαίου των Νυμφών.

– Η διενέργεια κάθε συναφούς προς τα ανωτέρω πράξεως, η οποία μπορεί να συμβάλλει ή να υποβοηθήσει ή/και να  διευκολύνει καθ’ οιονδήποτε τρόπο τους ανωτέρω σκοπούς.

– Η συμμετοχή σε κάθε φύσεως συναφείς εργασίες, δράσεις  και επιχειρήσεις, με οιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο στην Ελλάδα ή και το εξωτερικό, που επιδιώκει αντίστοιχους σκοπούς.

 

 

 

ΕΡΓΑ

 

 

 

Ο ΝΑΟΣ ΤΟΥ ΑΠΟΛΛΩΝΑ

Ανάδειξη του ιερού τοπόσημου και του περιβάλλοντος χώρου.

 

 

ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΤΟΥ ΦΩΤΟΣ

Το παλαιό κτίσμα του βιολογικού καθαρισμού μετασχηματίζεται σε μια δημόσια βιβλιοθήκη. Το κλειστό κουτί ανοίγεται προς το τοπίο και λειτουργεί ως πορώδες στέγαστρο που αποκτά πρόσβαση τόσο από το χαμηλότερο όσο και από το ανώτερο επίπεδο. Η εμπειρία του επισκέπτη συγκροτείται από αντιθέσεις: την εστιασμένη ανάγνωση σε αντιπαραβολή με το ξεκούραστο βλέμμα προς τον ορίζοντα, το δροσερό αεράκι σε αντιπαραβολή με το ζεστό ελληνικό καλοκαίρι.

 

 

ΑΝΑΓΝΩΣΤΗΡΙΑ ΤΩΝ ΕΝΝΕΑ ΜΟΥΣΩΝ

Το παλιό πολυβολείο μετατρέπεται σε έναν ανοιχτό χώρο ανάγνωσης δίπλα στο νερό.

Το σχεδόν υπόσκαφο κτίσμα επιτρέπει διαφορετικές συνθήκες οικειοποίησης του χώρου: είτε μέσα στο δροσερό εσωτερικό του, είτε με πλάτη στα τοιχώματα του, είτε στην ελεύθερη οροφή του, είτε πάνω στο γειτονικό βράχο ο επισκέπτης μπορεί να απολαύσει τον ήλιο και την ανάγνωση.

 

 

ΘΕΑΤΡΟ ΤΩΝ ΜΟΥΣΩΝ

Το φυσικό κοίλωμα μετασχηματίζεται σε ανοιχτό θέατρο, με βαθμίδες από φυσικά υλικά όπως σχηματίζονται στα τοπία των ελληνικών νησιών. Οι πεζούλες επιτρέπουν στους επισκέπτες να κάνουν μια στάση με θέα στη θάλασσα και οι δημότες να απολαμβάνουν παραστάσεις με φόντο τον θαλάσσιο ορίζοντα.

 

 

H ΘΕΑ ΤΗΣ ΡΙΒΙΕΡΑΣ

Η κατασκευή του παρατηρητηρίου δημιουργεί ένα σύγχρονο τοπόσημο, χώρο στάσης από τον οποίο οι επισκέπτες μπορούν να δουν χαρακτηριστικές περιοχές της ακτογραμμής και της πόλης.

 

 

ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗ ΠΑΡΑΛΙΑ ΒΑΡΚΙΖΑΣ

Η μεγάλη πλαγιά της Βάρκιζας διαμορφώνεται ως βιότοπος – χώρος αναψυχής που παίρνει ζωή από το ρέμα. Το ρέμα αποκαλύπτεται, τα πρανή του σχηματίζονται και γύρω από το νερό αναπτύσσεται ένα μικροτοπίο με φυτοκοινωνίες που συνθέτουν το χερσαίο με το θαλάσσιο τοπίο.

 

 

ΠΑΡΑΛΙΑΚΟ ΠΑΡΚΟ ΒΑΡΚΙΖΑΣ

Η ακτογραμμή της Βάρκιζας εμπλουτίζεται με φυσικά υλικά και κύριο πρωταγωνιστή το ξύλο, δημιουργώντας έναν ανοικτό δημόσιο χώρο που κάνει τη στάση και την κίνηση πιο ευχάριστη στον επίσκεπτη.

 

 

ΠΑΡΑΛΙΑΚΟ ΠΑΡΚΟ ΚΑΒΟΥΡΙΟΥ

Η παραλία στο Καβούρι προστατεύεται και αναδεικνύευαι ως παραλιακό πάρκο.

 

 

ΑΘΛΗΤΙΚΗ ΠΑΡΑΛΙΑ ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ

Η Πλάζ Βουλιαγμένης αναμορφώνεται σε μία παραλία αφιερωμένη στον αθλητισμό. Ένα σύμπλεγμα διαδρομών που διαρρέουν την πλαζ από κάθε γωνία της πόλης, ορίζουνς ένα νέο δίκτυο ελεύθερων κινήσεων και στάσεων για τους επισκέπτες. Παράλληλα με τις διαδρομές, επιφάνειες νερού με πίδακες ρυθμίζουν το μικροκλίμα των περιοχών στάσης, ενώ μια συστοιχία από φοίνικες ορίζει μια νέα ζώνη αθλητικών δραστηριοτήτων ανάμεσα στην κίνηση και τους λουόμενους.

 

 

ΠΡΑΣΙΝΟΣ ΔΗΜΟΣ

Το μεγαλύτερο συγκριτικό πλεονέκτημα του Δήμου είναι το  ποικιλόμορφο φυσικό του κεφάλαιο, το φυσικό του τοπίο και περιβάλλον, καθώς και οι πολύτιμες οικοσυστημικές υπηρεσίες που αυτό παρέχει.

 

 

Η ΠΟΛΗ ΤΩΝ ΚΗΠΩΝ

Αναδεικνύεται ο  οικιστικός χαρακτήρας  της Βούλας ως κηπούπολης.

 

 

ΑΙΣΘΗΤΙΚΗ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΠΡΟΣΟΨΕΩΝ

Αναβαθμίζεται η αξία της αισθητικής σε μια ολοκληρωμένη ταυτότητα κάθε κοινότητας.

 

 

ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΟ ΠΑΡΚΟ ΥΜΗΤΤΟΥ

Αξιοποιούντα τα μοναδικά χαρακτηριστικά και αγαθά της περιοχής για την ανάδειξη της πρωτογενούς παραγωγής και της Μεσογαίας ως Μητέρας Γης.

 

 

ΜΕΣΟΓΑΙΑ ΑΓΟΡΑ

Στους πρόποδες του Υμηττού, στη Βάρη, σε ένα τόπο που φιλοξενεί την εδώδιμη παραγωγή από την αρχαιότητα, συγκροτείται μια νέα σύνθεση γειτονιάς – αγοράς.

Σύγχρονες μονάδες και παραδοσιακά κτίσματα δημιουργούν έναν νέο ανοιχτό οικισμό όπου ο επισκέπτης μπορεί να γευτεί τα πιο εκλεκτά προϊόντα της μεσογειακής γης.

 

 

ΠΡΑΣΙΝΟ ΧΩΡΙΟ

Στην λόφο του ορφανοτροφείου τα μικρά ξύλινα σπιτάκια ανακαινίζονται με σύγχρονο τρόπο και δημιουργούν ένα βιοκλιματικό-πράσινο οικισμό.

Η Αττική θα αποκτήσει ένα μικρό παράδεισο με θέα τη θάλασσα που θα ενσωματώσει πράσινες πρακτικές κατοίκησης για όλες τις ηλικίες.

 

 

ΚΕΝΤΡΟ ΕΥΕΞΙΑΣ

Το φυσικό περιβάλλον αξιοποιείται για την προσφορά ολιστικών υπηρεσιών ευεξίας και την προστασία της φυσικής και ψυχικής υγείας των δημοτών.

 

 

ΟΛΥΜΠΙΑΚΟ ΠΑΡΚΟ

Το στρατόπεδο μετατρέπεται σε ένα πράσινο πάρκο εκπαιδευτικών και πολιτιστικών δραστηριοτήτων – ένα campus – πόλο έλξης της γνώσης και της τέχνης.

Διατηρούνται μόνο τα κτήρια επί του δρόμου, τα οποία λειτουργούν ως «χτένι» στις ροές των επισκεπτών, για να εισέλθουν σε ένα εσωτερικό αμφιθεατρικό κατάφυτο χώρο.

 

 

ΟΛΥΜΠΙΑΚΟ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟ

Δημιουργία υποδομών φυσικής άσκησης στο υψηλότερο δυνατό επίπεδο.

 

 

ΟΛΥΜΠΙΑΚΟ ΚΟΛΥΜΒΗΤΗΡΙΟ

Ανάπτυξη σύγχρονων υποδομών δωδεκάμηνης άσκησης και προετοιμασίας των αθλητών στο υψηλότερο δυνατό επίπεδο.

 

 

ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ – ΣΧΟΛΗ ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ

Το εσωτερικό των κτηρίων αναδιαμορφώνεται ριζικά με στόχο να αξιοποιηθούν οι χώροι μεγάλου ύψους και οι επιμήκεις φεγγίτες που επιτρέπουν στο φως να διαχέεται στο χώρο ομοιόμορφα, δημιουργώντας ένα ενιαίο αντιληπτικό χώρο πολιτιστικής δημιουργίας και δια βίου εκπαίδευσης για τεχνών και επιστημών, ζωγραφικής, γλυπτικής και εικαστικών εγκαταστάσεων  και προβολών.

 

 

ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΑ ΝΗΣΙΑ

Οι Φλέβες και η Υδρούσα προστατεύονται και αναδεικνύονται ως τοπία μοναδικού φυσικού και περιβαλλοντολογικού κάλλους.

 

 

ΜΝΗΜΕΙΟ ΤΗΣ ΦΥΣΗΣ

Το δάσος της Φασκομηλιάς προστατεύεται και αναδεικνύεται ως μνημείο της φύσης.

 

 

ΣΠΗΛΑΙΟ ΑΡΧΕΔΗΜΟΥ

Η είσοδος στο σπήλαιο αποτελεί βασικό στοιχείο της εμπειρίας στο νέο ανοιχτό μουσείο για τον Πλάτωνα. Ο επισκέπτης καθρεπτίζεται σε μια αβαθή επιφάνεια νερού, βιώνοντας μεταφορικά τη φιλοσοφική διατύπωση και βυθίζεται σταδιακά στο σπήλαιο μέσα από ένα διάτρητο στέγαστρο που ελέγχει την έκθεση του φωτός.

 

 

ΜΟΥΣΕΙΟ ΠΛΑΤΩΝΑ

Ο τοπιακός χώρος γύρω από το σπήλαιο οργανώνεται σε ένα ανοιχτό πάρκο με οργανικούς σχηματισμούς από χαμηλές και ψηλες φύτευσεις, δημιουργώντας διαδρομές προς εικαστικά και εκπαιδευτικά σημεία σχετικά με τον μεγάλο Έλληνα Φιλόσοφο.